Haberler

TERCÜMANLIK HİZMET SÖZLEŞMESİ


TERCÜMANLIK HİZMET SÖZLEŞMESİ

TERCÜMANLIK HİZMET SÖZLEŞMESİ

MADDE 1-

SÖZLEŞMENİN TARAFLARI :Bir tarafta İşveren Firma ………………………………………….. (bundan sonra "Firma” olarak anılacaktır) ile, diğer tarafta ……………………………… isimli Serbest Tercüman (bundan sonra "Tercüman” olarak anılacaktır) arasında aşağıdaki şart ve koşullarla yine ayrıntıları aşağıda yazılı "Seyahatte Tercümanlık Hizmeti” sunulmak üzere bir hizmet sözleşmesi akdedilmiştir.

FİRMANIN: 

ADI/Unvanı:………………………………………………….
TERCÜMANIN Adresi: ………………………………………………………
İkametgah Adresi : …………………….……………
Ev/İş ve Cep Tel :……………………………………
Bölgesi : ……………………..
Lisanı : …………………………..
Vergi Dairesi ve No.su: ……………………………..
Adı Soyadı : ……………………… 
TC Kimlik No: ………………….....
Ruhsatname No : …………………
Çalışma Kartı No : ………………….
Üye Olduğu Çevirmenlik Federasyonu : ULÇEF*
İşyeri Adresi : ……………………….

*ULÇEF ( ULUSLARARASI ÇEVİRMENLİK FEDERASYONU) Federasyon Kütük No: ………………

MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU

2.1- Aşağıda detayları belirtilen Tercümanlık hizmetinin Firma tarafından Tercüman’a gördürülmesi, karşılığında ödenecek ücret ve tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesidir.

2.2- Tercümanlık Hizmeti Verilecek Seyahatin;Güzergahı: ………………………………………………….

Katılımcılar: …………………………………………………
Talep Edilen Dil/ler: ……………………
Seyahatin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: ………………… (………………. ‘dan çıkış - ………………..ya varış)

Seyahat Programı: ………………………………………………………………… işi kapsamında, ………………………… firmasının davetlisi olarak bu kurumun ……………………………bulunan tesislerinde özellikle "………………………..” konusunda incelemelerde bulunmak ve bu kapsamda Firma yetkilisi için tercümanlık yapmak.

2.3- Bu sözleşmenin ekinde yer alan "Tercüman Çalışma/Yeminli Tercüman Kartı" sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır. Sözleşmede ve sözleşme ekinde yer alan tercüman çalışma kartında yer alan bilgilerin doğru olduğunu, tercüman kabul, beyan ve taahhüt eder. Beyan edilen bilgilerin doğru olmadığının anlaşılması halinde doğacak zararlardan tercüman sorumludur.

MADDE 3- TANIMLAR:

3.1- Tercüman: Eylemli/Sözlü ve Yazılı Tercüman (Tercüman Çalışma/Yeminli Tercüman kartı sahibi olup, fiilen tercümanlık hizmeti sunma hak ve yetkisine sahip tercüman)

3.2- Çalışma Kartı: Eylemli tercümanlara, kayıtlı oldukları federasyon (ULÇEF) tarafından bir yıl süreyle geçerli olmak üzere mesleği fiilen icra edebileceklerine ilişkin olarak verilen izin belgesi.

MADDE 4- TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1- FİRMANIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1.1- Firma, Tercümana ücretini, ……………………….. tarihine kadar, gider pusulası veya alındı makbuzu karşılığında, nakit olarak veya Tercüman’ın göstereceği bir banka hesabına yatırmak suretiyle ödeyecektir.

4.1.2 Tercümanın, Firma adına seyahatte bulunduğu esnada yapmak zorunda kaldığı her türlü konaklama, ulaşım ve yiyecek masraflarından, makul ve belgelenmiş olmak kaydıyla Firma sorumludur.

4.2- TERCÜMANIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.2.1- Tercüman, sözleşme ve eki çalışma kartında belirtilen şartları haiz ve eylemli tercüman statüsünde olduğunu, ULÇEF tarafından kendisine verilen çalışma kartının, hizmet süresince geçerli olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.2.2- Tercüman, görevi nedeniyle sahip olacağı Firma’nın sırlarını (müşteri isim ve irtibat bilgileri de dahil olmak üzere) üçüncü şahıs ve kurumlara veremez. Kendi adına iş yapmak için kullanamaz.

4.2.3- Firma tarafından kendisine yazılı olarak verilen seyahat programının dışına çıkamaz. Haklı ve zorunlu bir neden olmaksızın ve firmanın izni alınmaksızın seyahat süre ve güzergahını değiştiremez.

4.2.4- Tercüman, ikamet adresinde veya cep ve ev telefonlarında değişiklik olursa bunu yazılı olarak 1 (bir) iş günü içerisinde firmaya bildirmek zorundadır.

4.2.5- Tercüman, tamamladığı seyahate ilişkin masraf ve avans hesabını düzenli olarak seyahat bitiş tarihinden itibaren en geç 5 gün içerisinde firmaya teslim etmek zorundadır. Aynı şekilde, kendisine teslim edilmiş ve firmaya ait tüm belge ve malzeme vs. var ise bunları da aynı sürede teslim etmek zorundadır.

4.2.6- Tercüman, mesleğini icra ederken yeminli tercüman kartını ve işbu sözleşmeyi bulundurmak, bu çalışma kartını görünür bir şekilde taşımak, yetkililerce yapılan denetimlerde tam ve doğru bilgi vermek zorundadır.

4.2.7- Tercüman, meslek etik ilkelerine uygun davranmak, seyahat arkadaşına, muhatap olduğu kuruluşlara ve 3. şahıslara kasıtlı zarar vermemek, meslek kuruluşlarına, yöneticilerine, çalışanlarına, müşteriye veya tercümanlık mesleğine zarar verecek nitelikte haksız söz ve davranışlarda ilgili yasalar kapsamında tercümanlık faaliyetinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.2.8- Tercüman, hizmet sunduğu kişi/gruplara yanlış ve sübjektif bilgi vermemek, ülkenin ve firmanın itibarını zedeleyici beyanlarda bulunmamak, mesleğin standartlarına ve kalitesine uygun hizmet vermek ile yükümlüdür.

4.2.9- Tercüman, çalışma kartında belirtilen dil veya diller dışında mesleği icra etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 5- ÜCRET

5.1. Sözleşme konusu hizmet karşılığında Tercüman’a ödenecek ücret 

net ………………..TL/gün x …………… gün = ……….…………. (yazıyla ………………………….TL) TL’dir.

5.2. İşbu ücret, söz konusu seyahat bittiği tarihten sonra en geç 5 gün içinde (serbest meslek makbuzu) karşılığı nakden ve def’aten Firma tarafından Tercüman’a ödenecektir.

MADDE 6- FESİH

6.1. İşbu sözleşme, başka bir sebeple sona ermediği müddetçe, tercümanlık hizmeti verilecek seyahat için belirlenen sürenin dolması ile kendiliğinden sona erer.

6.2. Taraflardan her biri, tercümanlık hizmetinin başlayacağı ………………………. tarihinden en az 10 gün önce bildirmek şartıyla işbu sözleşmeyi feshedebilirler.

6.3. Taraflardan biri, bu sözleşmede belirtilen yükümlülüklerini tam ve eksiksiz yerine getirmesine rağmen, diğer tarafın yükümlülüklerinden birine uymaması halinde, sözleşme hükümlerine uyan taraf, karşı tarafa yazılı ihbarda bulunarak edimini yerine getirmesi için 10 işgünü süre verir. Bu sürenin dolmasına rağmen edimin ifa edilmemesi halinde ihtar eden taraf sözleşmeyi tek taraflı olarak, tazminat ödemeksizin feshetme hakkını haizdir.

MADDE 7- TEMLİK YASAĞI: Tercüman, firmanın yazılı izni olmaksızın işbu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini bir başkasına devir, temlik ve ciro edemez.

MADDE 8- CEZAİ ŞART

Taraflardan biri, verilecek tercümanlık hizmetinin başlamasından en geç 5 gün öncesinden haklı bir sebep olmaksızın yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya işe başlamaması veyahut işi zamanında bitirmemesi halinde, diğer tarafa işbu sözleşmede tespit edilmiş toplam hizmet bedelinin %100’ü (tamamı) kadar cezai şart ödemeyi kabul beyan ve taahhüt eder.

MADDE 9- İHTİLAF MERCİ

İşbu sözleşmeden doğan ihtilaflarda ………………… mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

MADDE 10- YÜRÜRLÜK

10 ana madde ve 2 sayfa ve eki yeminli tercüman çalışma kartından ibaret işbu sözleşme, taraflarca 2 (iki) nüsha olarak ………………………… tarihinde imzalanarak yürürlüğe girmiştir. 

 

Tarih: ……………….FİRMA: …………………………………………….. 

TERCÜMAN………………………………… (Kaşe-İmza) ………………….. (İmza)

Ek: 1- Yeminli Tercüman Çalışma Kartı (ULÇEF)

Bu sayfayı paylaş