Blog

Çeviri fiyatlarının yıllık revizyonu hakkında


Çeviri fiyatlarının yıllık revizyonu hakkında

Konu: Yıllık Çeviri Fiyatlarının Belirlenmesi Hakkında

Amaç: Çeviri Fiyatlarını Belirlemede Bir Çerçeve Oluşturmak

İlgili Taraflar: Türkiye’deki Çevirmenler ve Çeviri Bürosu İşletmecileri

Soru 1:  Yıllık ya da dönemsel fiyat değişikliğine neden olan olumsuz hususlar nelerdir?

Bir önceki yılda genel yaşam ve geçim maliyetlerimizi olumlu ya da olumsuz yönde etkileyen her türlü ekonomik, politik, sosyal ve teknolojik etkenleri sayabiliriz.  İşsizlik, yatırım durgunluğu, hizmet ve üretim sektöründe istihdam daralması, ülke ekonomisindeki büyümenin durması ya da azalması, hane halkı alım gücünün ve tasarruf oranlarının düşmesi; ülkede  oluşan siyasal istikrarsızlık, ülkenin seçim havasına girmesi; sosyal çalkantı ve patlamalar.. Bir önceki yıla kıyasla geçmiş yılda Elektrik, Su, Telefon, internet, Doğalgaz,  Ev ya da Ofis Kirası, Ulaşım, Sağlık, Gıda harcamaları,  devlete ödenen her türlü vergi, resim ve harçlar; teknoloji ürünlerindeki fiyat artışları; çeviri sektörünün mevzuat olarak her hangi yetkili bir birimin denetim ve gözetiminde olmaması; Çevirmenlik işinin yasal olarak tanımlanmaması ve standardının belirlenmemiş olması; Çevirmenlerin büyük çoğunluğunun MESLEK ODASI, SENDİKA, DERNEK gibi etkin ve yetkin olarak örgütlenmemiş olması, genel olarak yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen unsurlardır.


Soru 2:  Yıllık ya da dönemsel fiyat değişikliğine neden olan olumlu hususlar nelerdir?

Ekonominin canlanması, yeni iş yerlerinin açılması, hizmet ve üretim sektöründe durgunluktan çıkılması; aksine işlem sayı ve hacminde büyüme yaşanması; istihdamın artması,  ülke ekonomisinde büyümenin olması ya da ilerlemesi; yatırımların artması; enflasyonun ön görülen ve beklenen seviyede seyretmesi;  cari açığın kapanması; ihracatın ithalatı aşması ve ekonomide dışa bağımlığın azalması; ülkede hane halkının alım gücünde ve tasarruf oranlarında yatırımlara kaynak sağlayacak oranda artış olması; ülkenin siyasi-sosyal ve kültürel yaşamında kurumlar ve bireyler nezdinde makul ve beklenen bir istikrarın olması; yatırımcı-girişimci ve işletmecinin ülke ekonomisine ve ülke insanına güven duyması ve yeni yatırımlara yönelmesi;  bir önceki yıla oranla Elektrik, Su, Telefon, internet, Doğalgaz,  Ev ya da Ofis Kirası, Ulaşım, Sağlık, Gıda harcamaları,  devlete ödenen her türlü vergi, resim ve harçlar; teknoloji ürünlerinde fiyat artışının makul seviyelerde seyretmesi ve hane halkının genel yaşam kalitesinde ve geçim olanaklarında hissedilebilir makul bir iyileşmenin görülmesi;  Çevirmenlerin büyük çoğunluğunun MESLEK ODASI, SENDİKA, DERNEK gibi etkin ve yetkin olarak örgütlenmiş olması.. 
vs  gibi hususlar, pazarın sürdürülebilir olmasını etkileyen olumlu unsurlardır.


Soru 3: Çeviri fiyatlarında neden makul bir iyileşme görülmüyor? 

Çeviri sektörü, tüm diğer sektörler gibi ulusal ülke ekonomisinin bir parçası olup, ülkede yaşanan her türlü olumlu veya olumsuz olaylardan etkilenir. Genel olarak ARZ-TALEP kuralı çeviri sektörü için de geçerlidir.  Yine de tüm bunların başında,  fiyatlarda iyileşmeyi engelleyen temel unsurları aşağıdaki gibi sıralamak mümkün.

- Ekonomi Bakanlığının ya da Sanayi Bakanlığının ÇEVİRMENLİK mesleğini ve ÇEVİRİ İŞLETMENLİĞİNİ Avrupa Normlarında tanımlamaması ( çeviri bürosu açma ve işletme mevzuatının yokluğu);
- Çevirmen Meslek Odasının bulunmayışı (sektörde çevirmenleri eğiten, yönlendiren, yöneten, sahip çıkan ve dayanışan bir varlığın yokluğu);
-Piyasada ihtiyacın üzerinde çeviri bürosunun varlık göstermesi; 
-Çeviri bürolarının çevirmenlik bilimi alt yapısına sahip olmaması ( çevirmenlik bilimi; çevirmenlik meslek eğitimi; çevirmen kadro; çevirmenlik teknolojileri ve gereçleri vs);
- Çeviri Bürolarının Müşteri Yönetimi konusundaki zafiyetleri ( İş taleplerini çeviriye konu belgenin teknik gereklerini göz önünde bulundurmaksızın sıradan ve rutin bir iş gibi görerek özensiz, basit ve sadece fiyat odaklı değerlendirmesi ve müşteriyi işin koşulları ve gerekleri konusunda bilgilendirmeden ve bu yönde yönetmeden EN UCUZ FİYATI GARANTİ ETMEYE çalışması…)
- Çeviri Bürolarının büyük bir kısmının UCUZ ÇEVİRMENLER ile çalışmayı tercih etmesi ve  profesyonel çevirmenleri bu ucuz fiyatlar seviyesinde çalışmaya  teşvik etmesi;
- Profesyonel Çevirmenlerin örgütlü olarak kendilerini sektörde var edememeleri; örgütlenmemeleri;
- Çeşitli isimler altında kurulmuş, yönetiminde çoğunlukla çeviri bürosu sahiplerinin yer aldığı Çeviri Derneklerinin Çevirmen ve Çeviri Bürosunun talep, beklenti ve ihtiyaçlarının ortaklaştıran ve gözeten bir anlayışla yönetilmemesi ve sektöre çeki düzen verme faaliyetlerinde yetersiz olması ya da gereken istek ve iradeden uzak olması.
-  Gerçek işi ÇEVİRMENLİK olmadığı halde,  sadece yabancı dil eğitimi almış olmasını ya da yabancı dil bilmesini yeterli  bulduğu  MESLEKİ FORMASYONU  OLMAYAN,  Güvenilir ve kanıtlanmış  ÇEVİRMENLİK deneyimi ve referansları olmayan  kişileri ÇEVİRMEN olarak kabul edip bunlara iş vermeyi kabul eden; kalite anlayışını geri plana iten ve müşterisine sadece ucuz çeviri hizmeti  çalışma anlayışının odağına oturtan bir  ÇEVİRİ BÜROSU İŞLETMECİLİĞİ


Soru 4:  Birim Fiyatları İyileştirmek İçin Nasıl bir Yol İzlemeli?

Yanıt-4-1: Bir Çeviri Bürosunun şu hususları göz önünde bulundurması gerekir;
-Kaliteli Hizmeti Öncelikli bir iş politikası haline getirmesi;
-Güvenilir, deneyimli, mesleki formasyon bakımından iş kalitesini kanıtlamış çevirmenlerle çalışması;
-Fiyat teklifi verirken; belgenin konusu, içeriği, hacmi, teslim süresi, ödeme şartını göz önünde bulundurarak, o konunun uzmanı çevirmen ile durum değerlendirmesi yaparak müşterisine fiyat teklifi yapması;
-İşin teknik hususları, çevirinin koşul ve gerekleri konusunda müşterisine ön bilgi vererek; örnek ve dayanakları ile yazılı ya da sözlü olarak verilen fiyatın haklılığını ve gerekliliğini aydınlatıcı bir dil, yaklaşım ve sunum tekniğini benimsemesi;
-Kaliteli Hizmet Güvencesi kapsamında, müşterisine en az  bir (1) yıllık  Satış Sonrası Hizmet Garantisi vermesi, bu bağlamda  çevirileri mutlaka  Redaksiyon-Edisyon sürecinden geçirdiğini belirterek, hizmet kalitesinin maliyetini makul dille müşterisine kabullendirmesi gerekir.
-Piyasa koşullarına göre rakiplerinin fiyatları ile karşılaştırıldığında; fiyatının neden yüksek olduğunu müşterisine gerekçe ve örnekler sunarak açıklaması müşterisine sunduğu hizmetin kalitesi ve teknik hususlarını açıklaması gerekir.
Yanıt-4-2:  Bir Çevirmenin şu hususları göz önünde bulundurması gerekir:
-Sektörde çevirmene ve çeviri işine değer ve önem veren, güvenilir, profesyonel, dürüst ve verimli çeviri büroları ile çalışması;
-Acımasız ve yıkıcı piyasa rekabet koşullarında eriyip gitmemesi; emeğinin sömürülmemesi ve  mesleki/ insani kimlik ve saygınlığının koruması; insanca çalışma koşullarının sağlanması için meslektaşları ile iletişim ve etkileşim halinde olması;  meslektaşları ile destek, dayanışma ve birlik içinde hareket etmesi;  ÖRGÜTLENMESİ ve  örgütünün AKTİF ÜYESİ olması;
-Ayrım yapmaksızın her çeviri bürosuna ya da müşterisine STANDART KALİTEDE HİZMET SUNMA politikasını benimsemesi;
-Mesleki bilgi ve deneyimlerini geliştirmesi ve bunu işin kalitesine yansıtması;
-Çeviri metni ile Kaynak Dosya arasında biçim, şekil ve içerik olarak tam uyumluluk sağlamayı hedefleyerek iş üretmesi;
-SAĞLAM BİR İŞ AHLAKI edinmesi ( işlerini bilgi, güven ve güzel ahlaka dayalı olarak yürütmesi; hak ve adalet kavramlarını gözetmesi;  söz ve taahhütlerini zamanında ve gerektiği şekilde yerine getirmesi;
-Kaliteli Hizmet Güvencesi kapsamında, çeviri bürosuna müşterisine en az  bir (1) yıllık  Satış Sonrası Hizmet Garantisi vermesi, bu bağlamda  çevirileri mutlaka  Redaksiyon-Edisyon sürecinden geçirmesi gerekir.
-Çevirmen rakipleri ile arasında kendi lehine bir fark yaratması gerekir ( iş yapma tarzı, iş üretme ve iş sunum tarzı konusunda ve müşteri ilişkileri yönetimi bakımından kendini yetkinleştirmesi; gerekli mesleki ve kişisel gelişim eğitimlerini ya da yayınlarını takip etmesi gerekir).


 

Yorumlar (0)

Yorum bırakın

Güvenlik Kodu: 85423

Bu sayfayı paylaş